Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Artikel 0 definities

0.1 Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de onderneming Danhof Finance – gevestigd aan de Ouddeelstraat 7a, 8936 AZ te Leeuwarden, geregistreerd onder Kvk-nr. 62904000 – vertegenwoordigd door Johannes Danhof.

0.2 Bij de uitvoering van werkzaamheden wordt door Danhof Finance een onderscheid gemaakt tussen opdrachten en overeenkomsten. Waarbij een overeenkomst wordt opgesteld voor repeterende werkzaamheden over een langere periode en opdrachten worden aangegaan voor eenmalige werkzaamheden binnen een beperkt tijdvak. In de algemene voorwaarden wordt echter geen onderscheid gemaakt in de toepasselijkheid van voorwaarden op basis van dit verschil.

Artikel 1 Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Danhof Finance partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door Danhof Finance uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 totstandkoming overeenkomst

2.1 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Danhof Finance eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Danhof Finance.

2.2 De verplichtingen van Danhof Finance gaan nooit verder dan door Danhof Finance schriftelijk is bevestigd.

2.3 Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en Danhof Finance de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben door middel van een ondertekende offerte en/of opdrachtbevestiging.

2.4 Danhof Finance kan, zonder opgave van redenen iemand weigeren om diensten voor te leveren.

Artikel 3 Offerte

3.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van Danhof Finance zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Danhof Finance gerechtigd het aanbod te wijzigen.

3.2 Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij Danhof Finance mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

Artikel 4 Medewerking door cliënt

4.1 Cliënt zal Danhof Finance steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

4.2 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Danhof Finance verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in artikel 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is Danhof Finance bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

4.4 Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Danhof Finance.

Artikel 5 Uitvoering

5.1 Danhof Finance neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

5.2 Danhof Finance zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van Danhof Finance bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

5.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Danhof Finance het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Danhof Finance in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

6.2 Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Danhof Finance.

6.3 Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

6.4 Indien naar het oordeel van Danhof Finance een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is Danhof Finance bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 Honorarium

7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur, per dagdeel, per dag of een vast honorarium overeenkomen.

7.2 Alle tarieven zijn exclusief reis- en verblijfkosten, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 8 Betaling

8.1 Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Danhof Finance aan te wijzen bankrekening.

8.2 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Danhof Finance is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten en overige invorderkosten.

8.3 Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van Danhof Finance dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.

8.4 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9 Termijnen

9.1 Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van – of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Danhof Finance schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Danhof Finance ook binnen deze fatale termijn niet aan haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Danhof Finance opgeschort. In dat geval is Danhof Finance verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.

10.2 Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Danhof Finance zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Danhof Finance kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc.

10.3 Indien Danhof Finance bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Danhof Finance gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Geheimhouding

11.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij een van beide partijen hiertoe vanuit rechtswegen verplicht wordt. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11.2 Danhof Finance behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 eigendom

12.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Danhof Finance zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.

12.2 Alle door Danhof Finance verstrekte stukken, zoals rapporten, templates, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, werkwijzen, (model) contracten en andere geestesproducten van Danhof Finance en dat in de ruimste zin des woord, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door cliënt en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van derden, zonder voorafgaande toestemming van Danhof Finance worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Zonder voorafgaande toestemming van Danhof Finance mag niets uit de uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 De totale aansprakelijkheid van Danhof Finance wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de opdracht of overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gefactureerde bedragen, met een maximum van € 1000,- (duizend euro).

13.2 De aansprakelijkheid van Danhof Finance wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt Danhof Finance onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Danhof Finance ook na die fatale termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

13.3 Danhof Finance is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welke Danhof Finance, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de werkzaamheden.

13.4 Cliënt zal Danhof Finance vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

13.5 Buiten de in artikel 13.1 genoemde aansprakelijkheid rust op Danhof Finance geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

13.6 Danhof Finance is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

13.7 Danhof Finance zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich voor het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 14 Beëindiging

14.1 De opdrachtgever kan schriftelijk verzoeken om de overeenkomst te beëindiging. Bij beëindiging op verzoek van de opdrachtgever zullen de aanvullende kosten voor het overdragen van de administratie aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen maximaal het overeengekomen bedrag voor werkzaamheden van één periode.

14.2 Danhof Finance behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te beëindigen bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, ,rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Danhof Finance kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Danhof Finance de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Geschillen

15.1 Alle geschillen welke tussen Danhof Finance en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden, tenzij Danhof Finance ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.

15.2 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

15.3 Alle overeenkomsten met cliënten zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 16 Slotbepaling

16.1 Danhof Finance is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Op de website van Danhof Finance wordt de meest recente versie van de algemene voorwaarden openbaar gedeeld.

16.2 Op overeenkomsten en opdrachten is de op het moment van opdrachtverstrekking met de cliënt gedeelde versie van de algemene voorwaarden van toepassing. (zie tevens artikel 0.3 inzake versiebeheer)

16.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.